طبق ماده دوازده قانون حمايت از خانواده جديد اگرخواسته مطالبه مال غير منقول نباشد(مانند زمين.خانه) زوجه ميتواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود طرح دعوا كندهر چند كه شوهر در شهر ديگري ساكن باشد مثلا شما ساكن تهرانيد وشوهرتان ساكن زابل ،مهريه هم صدسكه ميباشد از همان تهران ميتوانيد اقدام كنيد وشوهرتان براي دفاع بايد به شهر شما بياد اين كه مالي هم ندارد باعث اسقاط حق زن بر مهريه نميشود ودر نهايت حتي به اقساط هم بايد پرداخت كندطبق ماده دوازده قانون حمايت از خانواده جديد اگرخواسته مطالبه مال غير منقول نباشد(مانند زمين.خانه) زوجه ميتواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود طرح دعوا كندهر چند كه شوهر در شهر ديگري ساكن باشد مثلا شما ساكن تهرانيد وشوهرتان ساكن زابل ،مهريه هم صدسكه ميباشد از همان تهران ميتوانيد اقدام كنيد وشوهرتان براي دفاع بايد به شهر شما بياد اين كه مالي هم ندارد باعث اسقاط حق زن بر مهريه نميشود ودر نهايت حتي به اقساط هم بايد پرداخت كندvطبق ماده دوازده قانون حمايت از خانواده جديد اگرخواسته مطالبه مال غير منقول نباشد(مانند زمين.خانه) زوجه ميتواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود طرح دعوا كندهر چند كه شوهر در شهر ديگري ساكن باشد مثلا شما ساكن تهرانيد وشوهرتان ساكن زابل ،مهريه هم صدسكه ميباشد از همان تهران ميتوانيد اقدام كنيد وشوهرتان براي دفاع بايد به شهر شما بياد اين كه مالي هم ندارد باعث اسقاط حق زن بر مهريه نميشود ودر نهايت حتي به اقساط هم بايد پرداخت كند